Η ομάδα του ΚΕΣΕΑ μεγαλώνει και ψάχνει για άτομα που θέλουν να αναπτύξουν την καριέρα τους στο Business Consulting, για τη θέση Senior Associate Consultant. Ενδεικτικά καθήκοντα:

 • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πελάτες, για θέματα ανθρώπινου δυναμικού
 • Διενεργεί έρευνες ικανοποίησης/δέσμευσης προσωπικού και ετοιμάζει σχετικές μετρήσεις, αναλύσεις και αναφορές
 • Παρέχει υποστήριξη στους πελάτες για την ετοιμασία μετρήσεων και αναλύσεων (business and people metrics and analytics)
 • Διενεργεί εκτενή έρευνα για την ετοιμασία εκπαιδευτικού σχεδιασμού και εκπαιδευτικού υλικού της εταιρείας
 • Διενεργεί έρευνα για νέες τάσεις σε θέματα διοίκησης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Συμμετέχει στην υποβολή προσφορών, συμπεριλαμβανομένου της ετοιμασίας σχετικών εντύπων, συντονισμού και άλλων σχετικών εργασιών, καθώς και υλοποίηση των έργων που εξασφαλίζονται
 • Ετοιμάζει/ανανεώνει περιγραφές θέσεων εργασίας, πολιτικές και εγχειρίδια και άλλα παραδοτέα στα πλαίσια συμβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρείας
 • Ετοιμάζει αναφορές για πελάτες
 • Διενεργεί προσλήψεις για πελάτες
 • Επισκέπτεται πελάτες στα πλαίσια εκπαιδεύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Παρέχει εκπαιδεύσεις σε θέματα διοίκησης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε πελάτες

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο σε: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, ή άλλο συναφή κλάδο
 • Μεταπτυχιακό σε σχετικό αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • 3-4 χρόνια σχετική εμπειρία
 • 2 χρόνια εμπειρία στην παροχή εκπαιδεύσεων
 • Πιστοποίηση ΕΕΚ-Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης, θα θεωρηθεί ως σημαντικό επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Power Point)
 • Γνώση λογισμικών όπως Power BI, SPSS ή άλλο σχετικό λογισμικό θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν
 • Ερευνητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
 • Ψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Νοοτροπία ανάπτυξης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, με σύντομη καλυπτική σημείωση, επεξηγώντας γιατί θα θεωρούν ότι ταιριάζουν σε αυτή τη θέση/εταιρεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]