«Προώθηση των Δράσεων του Εθνικού Κέντρου Europass Κύπρου για το 2020»

Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), ως Αναθέτουσα Αρχή, και το Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΚΕΣΕΑ), ως Ανάδοχος Φορέας, ανακοινώνουν…