23.09.2020 & 28.09.2020 – Από την διαχείριση στην ηγεσία της αλλαγής: η νέα πραγματικότητα

Στοχεύει: Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει διευθυντικά στελέχη, προϊσταμένους τμημάτων και επιστημονικό προσωπικό που έχουν ρόλο στην διαχείριση…